Chia đt ở thì hiện tại đơn. Thì hiện tại tiếp diễn Look! My mother ( drive)_____to pick me up 2) he ( close) ___the cloor no

Chia đt ở thì hiện tại đơn. Thì hiện tại tiếp diễn
Look! My mother ( drive)_____to pick me up
2) he ( close) ___the cloor now
3) my father ( not cook) ____ everyday
4) where___ she ( have) ___? She( drive) ___in the city
5) at the moment , nga ( chat) ___ with her best friends
6) listen! Some birds ( sing) ___
7 she ( take) ___a bus to school often
8) we ( wait) ____for a bus to go home
9 my best friends( have) ____long black hair
10) the ( have) ___dinnere
At very đây
Làm nhanh giúp ạ
Hơi ít đ ạViết một bình luận

Câu hỏi mới