chọn những từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi nhóm: 1. A. recycle B. library

chọn những từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi nhóm:
1. A. recycle B. library C. fly D. sky
2. A. post B. hospital C. plastic D. newspaper
3. A. southest B. throw C. another D. bathroom
4. A. definitions B.environment C.preposition D.welcom
5.A. charity B.program C.trash D.donation
6.A. around B.about C.country D.found
7.A. plants B.jars C.gardens D.throws
8.A. elephants B.protects C.handbooks D.cleans
9.A. foxes B.bottles C.clthes D.magazines
10.A. picked B.helped C.created D.laughed

2 bình luận về “chọn những từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi nhóm: 1. A. recycle B. library”

 1. 1. B phát âm là /i/ – còn lại là /aɪ/
  2. D phát âm là /z/ – còn lại là /s/
  3. C phát âm là /ð/ – còn lại là /θ/
  4. B phát âm là /ɪ/ – còn lại là /e/
  5. D phát âm là /eɪ/ – còn lại là /æ/
  6. C phát âm là /ʌ/ – còn lại là /aʊ/
  7. A phát âm là /s/ – còn lại là /z/
  8. D phát âm là /z/ – còn lại là /s/
  9. A phát âm là /iz/ – còn lại là /z/
  10. C phát âm là /id/ – còn lại là /t/
  #STMIN

  Trả lời
 2. 1. B. /ɪ/ còn lại là /aɪ/
  2. D. /z/ còn lại là /s/
  3. C. /ð/ còn lại là /θ/
  4. B. /ɪ/ còn lại là /e/
  5. D. /eɪ/ còn lại là /æ/
  6. C. /ʌ/ còn lại là /aʊ/
  7. A. /s/ còn lại là /z/
  8. D. /z/ còn lại là /s/
  9. A. /ɪz/ còn lại là /z/
  10. C. /ɪd/ còn lại là /t/

  Trả lời

Viết một bình luận