Chọn từ có cách phát âm khác: 1. a.uniform b.computer c.student d.judo

Chọn từ có cách phát âm khác:
1. a.uniform b.computer c.student d.judo phát âm chữ u
2. a.subject b.sure c.surround d.see phát âm chữ sViết một bình luận

Câu hỏi mới