* Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges 1. A: “Can you give me the remote control on

* Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges
1. A: “Can you give me the remote control on the table?”
B: “____________________. Don’t you like this programme?”
A. Never mind B. Really? C. You’re welcome D. Certainly
2. A: Robots are helping us a lot in industry, education, and in our house.”
B: “_________________________________________.”
A. What about you? B. Do you agree with that C. I hope not D. I agree with you
giúp em

1 bình luận về “* Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges 1. A: “Can you give me the remote control on”

 1. 1 D 
  2 B
  * Choose the  most suitable response to complete each of the following exchanges
  1. A: “Can you give me the remote control on the table?”
      B: “Certainly Don’t you like this programme?”
   A. Never mind                B. Really?                  
   C. You’re  welcome                 D. Certainly
  2. A: Robots are helping us a lot in industry, education, and in our house.”
      B: ” Do you agree with that      .”
  A. What about you?                     B. Do you agree with that                  
   C. I hope not                              D. I agree with you
  dịch 
  * Chọn câu trả lời phù hợp nhất để hoàn thành mỗi trao đổi sau
  1. A: “Bạn có thể đưa cho tôi cái điều khiển từ xa trên bàn được không?”
  B: “Chắc chắn rồi. Bạn không thích chương trình này sao?”
  A. Đừng bận tâm      B. Thật sao?
  C. Bạn đang Chào mừng    D. Chắc chắn
  2. A: Người máy đang giúp chúng ta rất nhiều trong công nghiệp, giáo dục và trong ngôi nhà của chúng ta.”
  B: “Bạn có đồng ý với điều đó không?”
  A. Còn bạn thì sao?       B. Bạn có đồng ý với điều đó không
  C. Tôi hy vọng là không   D. Tôi đồng ý với bạn
  chúc bn làm bài tốt

  Trả lời

Viết một bình luận