Chuyển các từ sau : sheep, student, fish, housewife, knife, piano, policeman, luggage , a egg, a car, an orange, a house, a s

Chuyển các từ sau : sheep, student, fish, housewife, knife, piano, policeman, luggage , a egg, a car, an orange, a house, a student, a dish, a quiz, a tomato thành danh từ số nhiều
giups em vowisViết một bình luận

Câu hỏi mới