Chuyển câu phủ định thành “pasive voice”

Chuyển câu phủ định thành “pasive voice”

2 bình luận về “Chuyển câu phủ định thành “pasive voice””

 1. Đề: I don’t know her telephone number
  S: I – V: don’t know (hiện tại đơn) – O: her telephone number 
  S + am/is/are + (not) + V3/ed 
  Her telephone number : số điện thoại của cô ấy (S số ít) 
  Know (V1) – Knew (V2) – Known (V3) 
  Trong câu bị động các chữ ngữ như he, she, it, you, we, they, I thường k dùng by O 
  –> Đáp án: Her telephone number isn’t known 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới