chuyển thành câu bị động: `1.` she gets the doctor give the bill `2.` he has the man show the way `3.` they had the teacher

chuyển thành câu bị động:
`1.` she gets the doctor give the bill
`2.` he has the man show the way
`3.` they had the teacher explain
`4.` the boy had his father mend his carViết một bình luận

Câu hỏi mới