circle the correct words 1 It’s too/enough cold to go to the beach 2 The food is too/enough hot to eat 3Mum has got too/en

circle the correct words
1 It’s too/enough cold to go to the beach
2 The food is too/enough hot to eat
3Mum has got too/enough sugar and flour to make the cake
4 That CD is cheap too/enough to buy

2 bình luận về “circle the correct words 1 It’s too/enough cold to go to the beach 2 The food is too/enough hot to eat 3Mum has got too/en”

 1. 1. too
  – từ cần điền đứng trước tính từ -> too
  2. too
  – từ cần điền đứng trước tính từ-> too
  – hot (adj): nóng
  3. enough
  – “Sugar” – Danh từ -> Cần điền enough đứng trước danh từ chứ ko phải too
  – sugar (n): đường
  4. enough
  – từ cần điền đứng sau tính từ -> enough
  – cheap (adj): rẻ
  – Cấu trúc:
  – too…to: S + tobe + too + adj + (For sb) + to do sth: quá…đến nỗi…
  – enough…to:
  – Với tính từ: S + tobe + adj + enough + (For sb) + to do sth: đủ..để làm gì
  – Với danh từ: S + V + enough + N + (for sb) + to do sth: đủ thứ gì để làm gì 

  Trả lời
 2. 1. too
  2. too
  3. enough
  4. enough
  @ Kiến thức :
  – S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : Đủ… cho ai đó làm gì…
  – S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: Quá….để cho ai làm gì..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới