Complete the Native American legend with the most suitable word for each gap. Long ago in North America there (1) ___________

Complete the Native American legend with the most suitable word for each gap.
Long ago in North America there (1) _____________ a terrible famine. A man and a woman left their children in their village and went to look (2) _____________ food. The little boy made his sister a toy bird (3) _____________ help her forget how hungry she was, (4) ____________ the toy bird turned into a real bird and (5) ____________ flew away! The bird returned later, carrying some corn in (6) ____________ beak. The children (7) __________ the corn and they did (8) ___________ feel hungry anymore. Every day, the bird brought corn until at last the famine ended. The bird found the children’s parents and (9) ____________ came back home to the (10) ____________.

1 bình luận về “Complete the Native American legend with the most suitable word for each gap. Long ago in North America there (1) ___________”

 1. (1) was
  Long ago có nghĩa là từ rất lâu về trước => câu chuyện xảy ra trong quá khứ
  Sau khoảng trống có cụm từ “a terrible famine” nghĩa là một nạn đói khủng khiếp => trước đó cần chia động từ to be ở số ít => was
  (2) for
  Look for food có nghĩa là tìm kiếm thức ăn.
  (3) to
  The little boy made his sister a toy bird to help her forget how hungry she was.
  Tạm dịch: Bé trai đã làm cho chị gái của cậu ấy một con chim đồ chơi để giúp chị ấy quên đi chị ấy đã đói đến mức nào.
  “To” ở đây bổ trợ cho từ help her (her là chị của bé trai), to help her có nghĩa là để giúp chị gái.
  (4) then
  Then có nghĩa là sau đó
  (5) it
  The toy bird turned into a real bird and it flew away.
  It ở đây là a real bird nhưng đổi đại từ nhân xưng để tránh lặp từ.
  (6) its
  Beak là mỏ, carrying some corn in its beak: mang theo ít ngô trong mỏ của nó (nó ở đây là con chim)
  (7) ate
  Câu chuyện xảy ra trong quá khứ nên động từ cũng chia ở thì quá khứ đơn.
  (8) not
  The bird returned later, carrying some corn in its beak. The children ate the corn and they did not feel hungry anymore.
  Tạm dịch: Sau đó con chim trở lại, mang theo ít ngô trong mỏ của nó. Những đứa trẻ đã ăn ngô và chúng không còn cảm thấy đói nữa.
  (9) then
  Then có nghĩa là sau đó 
  (10) destination
  The bird found the children’s parents and then came back home to the destination.
  Tạm dịch: Chú chim đã tìm thấy ba mẹ của những đứa trẻ và sau đó trở về nhà – nơi mà chúng cần đến.
  #xuannguyen220

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới