Complete the sentences by changing the form of the word in capitals when this is necessary. `1.` We should spend at least one

Complete the sentences by changing the form of the word in capitals when this is necessary.
`1.` We should spend at least one week to visit the tourist ____________in this city. (ATTRACT)

2 bình luận về “Complete the sentences by changing the form of the word in capitals when this is necessary. `1.` We should spend at least one”

 1. ⇒Hoàn thành các câu bằng cách thay đổi hình thức viết hoa của từ khi cần thiết.
  ⇔Hoàn thành các câu bằng cách thay đổi hình thức của từ in hoa khi điều này là cần thiết.
  ≡Chúng ta nên dành ít nhất một tuần để tham quan những điểm thu hút khách du lịch ở thành phố này.
  ⇒Chúng ta nên dành ít nhất một tuần để tham quan những điểm thu hút khách du lịch ở thành phố này.
  attract : Thu hút
  $oKhoalovelili1$ @Hoidap247

  Trả lời
 2. We should spend at least one week to visit the tourist atractions in this city. 
  Dịch : Bạn nên dành ít nhất 1 tuần để thăm hết những địa điểm du lịch ở thành phố này .
  – tourist attraction : điểm đến du lịch 
  – least : ít nhất

  Trả lời

Viết một bình luận