complete the sentences with the right superlative 1.Peter is_____(intelligent) pupil of the school 2.the Grand Canyon is ____

complete the sentences with the right superlative
1.Peter is_____(intelligent) pupil of the school
2.the Grand Canyon is _____(long) canyon in the world
3.but ______(deep) is Hell’s Canyon
4.John Wayne was_____(famous) cowboy in Hollywood
5.Marie is___(tall) girl in the town.
giúp tớ 5 câu này nha!tớ cảm ơn

1 bình luận về “complete the sentences with the right superlative 1.Peter is_____(intelligent) pupil of the school 2.the Grand Canyon is ____”

 1. 1. the most intelligent
  2. the longest
  3. the deepest
  4. the most famous
  5. the tallest
  Cấu trúc so sánh nhất: S + tobe + the + V (thêm er nếu tính từ ngắn hoặc thêm most trước tính từ nếu adj dài) + ….
  – Khi chỉ so sánh 1 sự vật, người với tất cả thì dùng so sánh nhất.
  Mong bạn cho ctlhn. Thanks!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới