Đặt 10 câu ở thì hiện tại đơn có dùng các cụm từ kết hợp sau đây: Các cụm từ kết hợp : play : basketball, football, volleybal

Đặt 10 câu ở thì hiện tại đơn có dùng các cụm từ kết hợp sau đây:
Các cụm từ kết hợp :
play : basketball, football, volleyball, badminton, pop music , the piano, the guitar
do : drawing , painting, home work ,judo , exercise
have : breakfast, lunch , dinner.
study : maths , science , english , physics, lessons, history, geography , cocabulary, Vietnamese

2 bình luận về “Đặt 10 câu ở thì hiện tại đơn có dùng các cụm từ kết hợp sau đây: Các cụm từ kết hợp : play : basketball, football, volleybal”

 1. 1. I always play basketball.
  2. They play badminton every Monday.
  3. I like drawing.
  4. Does she do homework ?
  5. He likes play football.
  6. What does your mother do judo ?
  Bn lm theo như mik lm mẫu ạ
  # nguythuyduong

  Trả lời
 2. – My brother always plays basketball after lunch
  – She has breakfast at school
  – Minh studies English at home
  – I always do exercise in the morning
  – They often play badminton in the playground
  – We don’t have breakfast at school
  – Hoang doesn’t study vocabulary at home
  – Do you play the guitar?
  – Does he do drawing at school?
  – Does he play football in the garden?
  Công thức HTĐ
  (+) S + V(s/ es) +…
  I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + ĐỘNG TỪ ở dạng NGUYÊN MẪU
  He/ She/ It/ Danh từ số ít + ĐỘNG TỪ thêm “S” hoặc “ES”
  (-) S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…
  I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + do + not
  He/ She/ It/ Danh từ số ít + does + not
  (?) Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới