Đặt 3 câu so sánh: + với danh từ đếm được + nhiều hơn với danh từ + ít hơn với danh từ đếm được

Đặt 3 câu so sánh:
+ với danh từ đếm được
+ nhiều hơn với danh từ
+ ít hơn với danh từ đếm đượcViết một bình luận

Câu hỏi mới