Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn 1. Please don ‘t touch anything before the police (come). 2

Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn
1. Please don ‘t touch anything before the police (come).
2. Wait until I (catch) you.
3. As soon as she (arrive) at school, the children will begin cheering.
4. She (not come) till you (be) ready.

2 bình luận về “Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn 1. Please don ‘t touch anything before the police (come). 2”

 1. 1. come
  – Câu mệnh lệnh+ before+ HTĐ
  2. catch
  – Cấu trúc: Wait until+ HTĐ
  3.  arrives
  – “As soon as” ở TL: As soon as+ HTĐ, TLĐ
  4. will not come – are
  – TLĐ+ till/ untill+ HTĐ

  Trả lời
 2. 1.come
  -> Cấu trúc của câu chỉ thời gian tương lai:
  -> S + will +V_1 + when/before/until/as soon as/… + S +V(Hiện tại đơn) + O.
  2.catch
  -> Thì HTĐ: S +V(s/es)+O
  -> dấu hiệu nhận biết là: until
  3. arrives
  -> Cấu trúc của as soon as:
  S1 + V(hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành) + as soon as + S2 + V (Tương lai đơn)
  4. won’t come – are.
  -> Cấu trúc của câu chỉ thời gian tương lai:
  -> S + will +V_1 + when/before/until/as soon as/… + S +V(Hiện tại đơn) + O.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới