Dịch giúp mình ạ (T.A) vui lòng: khó khăn: dễ dàng: Tìm 7 từ chỉ trạng từ tần suất: Đặt câu với 3 từ chỉ trạng từ tần suất và

Dịch giúp mình ạ (T.A)
vui lòng:
khó khăn:
dễ dàng:
Tìm 7 từ chỉ trạng từ tần suất:
Đặt câu với 3 từ chỉ trạng từ tần suất và có sử dụng thì hiện tại đơn:
Đặt 2 câu với thì hiện tại tiếp diễn:Viết một bình luận

Câu hỏi mới