dich những câu sau sang tiếng anh 1.cái cặp sách của tôi thì ở cạnh vái tv 2.nhà của nam thì ở trước cái công viên 3. nhà của

dich những câu sau sang tiếng anh
1.cái cặp sách của tôi thì ở cạnh vái tv
2.nhà của nam thì ở trước cái công viên
3. nhà của ba thì ở giữa nhà của tôi và nhà của bạn tôiViết một bình luận

Câu hỏi mới