điền đại từ thích hợp vaò chỗ chấm 1 .I met Bill today when ….was going out with his sister 2.Why does his mom punish…..

điền đại từ thích hợp vaò chỗ chấm
1 .I met Bill today when ….was going out with his sister
2.Why does his mom punish……?
3.I haven’t seen Adam and Ally for ages.Have you met…..recently ?
4.I have 2 brother and one sister :…….sister is a student.
5.My son told……that I need to stop smoking.

1 bình luận về “điền đại từ thích hợp vaò chỗ chấm 1 .I met Bill today when ….was going out with his sister 2.Why does his mom punish…..”

 1. 1. he
  Bill => he: anh ấy
  2. him
  sau động từ thường cần tân ngữ 
  3. them
  Adam and Ally => them: họ
  4. my
  trước danh từ cần tính từ sở hữu
  5. me
  told sb => cần tân ngữ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới