Điền dạng đúng của động từ 1.You(be)_____a nurse? 2.They(be)____in the classroom? 3.Your house(be)____in Da Mai? 4.It(be)___1

Điền dạng đúng của động từ
1.You(be)_____a nurse?
2.They(be)____in the classroom?
3.Your house(be)____in Da Mai?
4.It(be)___10 o’clock now?
5.These scoolbags(be)_____Lan’s and Hoa’s?
6.Huong’s classroom(be)_____on the second?
các câu hỏi về nghi vấn ạ
Cần Đáp án ạViết một bình luận

Câu hỏi mới