Điền từ thích hợp: I (never been) ….. to England …… you (travel) ….. by plane before? It’s the first time I (eat) ..

Điền từ thích hợp:
I (never been) ….. to England
…… you (travel) ….. by plane before?
It’s the first time I (eat) …. pizza
She (meet) …. her aunt before
….. you (ever eat) …… salmon?
*nhanh gấp dùm em vứi ạ, cảm ơn nhìu;((((*

2 bình luận về “Điền từ thích hợp: I (never been) ….. to England …… you (travel) ….. by plane before? It’s the first time I (eat) ..”

 1. – Thì HTHT :
  + KĐ : S + have / has + VpII
  + PĐ : S + haven’t / hasn’t + VpII
  + NV : Have / Has + S + VpII ?
  => DHNB : before , ever , never , since , for , already , …
  =>
  + I , You , We , They + have ( not )
  + He , She , It + has ( not )
  1.have never been
  2.Have … travelled ?
  3.have eaten
  -> It is the first time + S + have / has + VpII : Lần đầu tiên làm gì
  4.has met
  5.Have … ever eaten ?
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1.I (never been) ….. to England
  ⇒ I have never been to England
  ⇒ Cấu trúc : S + have/has+ P2 /-ed +(O)
  ⇒ Dấu hiệu : never (không bao giờ ): luôn đứng giữa have / has và P2 trong câu khẳng định
  Giải thích P2 còn gọi là : Past Participle
  2……. you (travel) ….. by plane before?
  ⇒  Have you traveled by plane before?
  ⇒ Cấu trúc : Have/Has+ S+P2 /-ed +(O) ?
  ⇒ Dấu hiệu : before 🙁 trước) : luôn đứng cuối câu hỏi
  3. It’s the first time I (eat) …. pizza
  ⇒ It’s the first time I have eaten pizza
  ⇒ Cấu trúc : S + have/has+ P2 /-ed +(O)
  ⇒ Dấu hiệu : first time
  4. She (meet) …. her aunt before
  ⇒ She has met her aunt before
  ⇒Cấu trúc : S + have/has+ P2 /-ed +(O)
  ⇒ Dấu hiệu : before 🙁 trước) : luôn đứng cuối câu hỏi
  5…… you (ever eat) …… salmon?
  ⇒ Have you ever eaten salmon?
  ⇒Cấu trúc : Have/Has+ S + P2 /-ed +(O) ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới