Điền vào chỗ chấm ( 1 bài duy nhất) Lynda……..Yorkshire so many times A, visits c, Has visited. Giải thích nữa nhak

Điền vào chỗ chấm ( 1 bài duy nhất)
Lynda……..Yorkshire so many times
A, visits c, Has visited.
Giải thích nữa nhak

2 bình luận về “Điền vào chỗ chấm ( 1 bài duy nhất) Lynda……..Yorkshire so many times A, visits c, Has visited. Giải thích nữa nhak”

 1. Answer : C
  – Dấu hiệu nhận biết : so many times -> thì hiện tại hoàn thành
  – S + have/has + V_(pp) + ….
  – Chủ ngữ “Lynda” số ít -> dùng “has”
  – Dịch : Lynda đã đến Yorkshire rất nhiều lần

  Trả lời
 2. C . has visited 
  – Xét nghĩa của câu : Lynda đã đến Yorkshire rất nhiều lần -> Ta hiểu rằng : Lynda đã đến Yorkshire rất nhiều lần trong quá khứ và hành động đến Yorkshire lại không được xác định thời gian rõ ràng -> chia thì hiện tại hoàn thành : 
  ( + ) : S + have / has + V3 
  ( – ) : S + have / has + not + V3
  ( ? ) : Have / Has + S + V3 ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới