Dựa vào câu trả lời để đặt ra câu hỏi bằng Tiếng Anh: In the evening, I clean my room and do my homework.

Dựa vào câu trả lời để đặt ra câu hỏi bằng Tiếng Anh:
In the evening, I clean my room and do my homework.

1 bình luận về “Dựa vào câu trả lời để đặt ra câu hỏi bằng Tiếng Anh: In the evening, I clean my room and do my homework.”

 1.     In the evening, I clean my room and do my homework.
  = Vào buổi tối, tôi dọn dẹp phòng và làm bài tập của mình
  ⇒ Question: What do you do in the evening?
                       = Bạn làm gì vào buổi tối.
  Mẫu câu: What + Do/does + S + Do + O ?
  $#nhatminhbuithien2010$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới