Dùng từ gợi ý để viết các câu so sánh sau 1. she/flat/than/him 2.we/strong/they 3.today/wet/yesterday 4.my bike/cheap/your bi

Dùng từ gợi ý để viết các câu so sánh sau
1. she/flat/than/him
2.we/strong/they
3.today/wet/yesterday
4.my bike/cheap/your bike
5. he/weak/iViết một bình luận

Câu hỏi mới