EX6: put the words into the correct order 1. Holiday/where/the/go/they/for/did.? 2. During/were/game/students/the/the/excited

EX6: put the words into the correct order
1. Holiday/where/the/go/they/for/did.?
2. During/were/game/students/the/the/excited/?
3. Playing/enjoy/i/volleyball/my/in/free time
4. Sport/it/a/team/is
5. You/a/did/bring/ball/ramember/to/?
6. Did/what/home/yesterday/time/get/you/?
7. When/start/yoga/did/practising/you/?

1 bình luận về “EX6: put the words into the correct order 1. Holiday/where/the/go/they/for/did.? 2. During/were/game/students/the/the/excited”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. Where did they go for the holiday ?
  – Cấu trúc thì QKĐ:
  (?) $\text{Wh-word + did + S + V(bare) ?}$
  – Đây là câu hỏi ai đó sẽ đi đâu vào kỉ nghỉ….
  2. Were the students excited during the game ?
  -> Cấu trúc: (?) Was/were + S + N/adj +….?
  – During + N: trong suốt khoảng thời gian đó..
  3. I enjoy playing volleyball in my free time.
  -> $\text{S + enjoy(s) + V-ing: ai đó thích làm việc gì..}$
  4. It is a team sport.
  -> Cấu trúc: $\text{It is + a/an + N}$
  $T$ạm dịch: Đó là môn thể thao mang tính đồng đội.
  5. Did you remember to bring a ball ?
  -> Cấu trúc thì Qúa khứ đơn dạng nghi vấn:
  (?) $\text{Did + S + V(bare) + …?}$
  – Remember + toV(bare): Nhớ những việc chưa hoặc sắp xảy ra trong tương lai..
  6. What time did you get home yesterday ?
  – Cấu trúc thì Qúa khứ đơn – (Yesterday):
  (?) $\text{Wh-word + did + S + V(bare) ?}$
  – What time : hỏi về mấy giờ ai sẽ làm gì..
  7. When did you start practising yoga ?
  – Cấu trúc thì Qúa khứ đơn:
  (?) $\text{Wh-word + did + S + V(bare) ?}$
  – Start + V-ing
  – When: Khi nào ai đó sẽ làm gì….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới