Exercise 2. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn – Viết câu dưới đây ở thì HTTD. 1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden. _____

Exercise 2. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn – Viết câu dưới đây ở thì HTTD.
1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.
________________________
2. My/ mom/ clean/ floor/.
________________________
3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.
________________________
4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.
________________________
5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

2 bình luận về “Exercise 2. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn – Viết câu dưới đây ở thì HTTD. 1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden. _____”

 1. 1. My dad is watering someplants in the gardern.
  2. My mom is cleaning the floor.
  3. Mary is having lunch with her friends at a restaurant.
  4. They are asking a man about the way to the railway station.
  5. My student is drawing a beautiful picture. 
  – Thì Hiện tại tiếp diễn (Present continuous)
  (+) S + am/is/are + V-ing (+ O)
  (-) S + am/is/are not + V-ing (+ O)
  (?) Am/Is/Are + S + V-ing (+ O)?
  -> Diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.
  + Chủ ngữ “I” -> tobe “am”
  + Chủ ngữ “He/She/It/ Danh từ số ít” -> tobe “is”
  + Chủ ngữ “We/You/They/ Danh từ số nhiều” -> tobe “are”

  Trả lời
 2. 1. My dad is watering some plants in the garden. 
  2. My mom is cleaning the floor. 
  3. Mary is having lunch with her friends at a restaurant. 
  4. They are asking a man about the way to the railway station. 
  5. My student is drawing a beautiful picture. 
  – thì hiện tại tiếp diễn : 
      S  + am/is/are + V-ing + O. 
      S  + am/is/are + not + V-ing + O.
      Am/Is/Are + S + V-ing + O ? 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới