Exercise 4. choose the correct form of the verb in simple present tense. 1) I (study)….. English on monday. 2) You (study

Exercise 4. choose the correct form of the verb in simple present tense.
1) I (study)….. English on monday.
2) You (study)….. English on tuesday.
3) We (study)….. English on wednesday.
4) They (study)….. English on thursday.
5) He (study)….. English on friday.
6) She (study)….. English on saturday.
7) It (study)….. English on sunday.

2 bình luận về “Exercise 4. choose the correct form of the verb in simple present tense. 1) I (study)….. English on monday. 2) You (study”

 1. – Thì HTĐ : S + Vs / es
  => DHNB : usually , often , always , …
  => Dùng để diễn tả hành động diễn ra ở Hiện tại
  => 
  + I , You , We , They – V-inf 
  + He , She , It – Vs / es
  1 – 4.study
  5 – 7.studies
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1. study
  2. study
  3. study
  4. study
  5. studies
  6. studies
  7. studies
  ———–
  – Đề bài yêu cầu chia thì HTĐ
  – Cấu trúc: S + Vs/es +. ..
  *Chủ ngữ số nhiều thì giữ nguyên động từ
  *Chủ ngữ số ít thì thêm “s/es” sau động từ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới