Exercise 5 :Rewrite the sentences . Use the frequent adverbs 1 My brothers (sleep) on the floor . (often) 2 He (stay) up late

Exercise 5 :Rewrite the sentences . Use the frequent adverbs
1 My brothers (sleep) on the floor . (often)
2 He (stay) up late ? (sometimes)
3 I (do) the housework with my brrother (always)

2 bình luận về “Exercise 5 :Rewrite the sentences . Use the frequent adverbs 1 My brothers (sleep) on the floor . (often) 2 He (stay) up late”

 1. 1 My brothers (sleep) on the floor . (often)
  => My brothers often sleep on the floor
  2 He (stay) up late ? (sometimes)
  =>Does he sometimes stay up late?
  3 I (do) the housework with my brrother (always)
  =>I always do the housework with my brother.
  cấu trúc hiện tại đơn :
  +)S + am/ is/ are + N/ Adj
  +)S + am/ is/ are + not + N/ Adj
  +)Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?
  color[red][@NTM]

  Trả lời
 2. $#Hy$
  1 My brothers often sleep on the floor . 
  2 Does he sometimes stay up late?
  3 I always do the housework with my brother.
  =====
  Công thức hiện tại đơn
  – Diễn tả một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
  – Diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên
  – Nói về một lịch trình có sẵn, chương trình, thời gian biểu cố định
  (+) S + V(es/s)
  (-) S + do/ does + not + V_inf
  (?) Do/ does + S + V_inf … ?
  => \(\left[ \begin{array}{l}Yes, S + do/does.\\No, S + do/does + not.\end{array} \right.\) 
  Dấu hiệu nhận biết
  _always
  _ever
  _often
  _every …
  _usually
  _sometimes

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới