Ellen_____with her left hand. (always/to write)

Ellen_____with her left hand. (always/to write)

2 bình luận về “Ellen_____with her left hand. (always/to write)”

 1. Ellen always writes with her left hand.
  Dịch : Ellen luôn viết bằng tay trái.
  → HTĐ → DHNB : Always 
  Cấu trúc : S + Adv + V …

  Trả lời
 2. Giải đáp : always writes 
  – Có ”always” -> chia thì hiện tại đơn :
  ( + ) : S + Vs/es 
  ( – ) : S + don’t / doesn’t + V nguyên mẫu 
  ( ? ) : Do / Does + S + V nguyên mẫu ? 
  – Ellen – chủ ngữ số ít -> động từ thêm đuôi s/es

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới