….festivals are there in your city in february a. how much b. how many c. how often d. how long

….festivals are there in your city in february
a. how much
b. how many
c. how often
d. how long

2 bình luận về “….festivals are there in your city in february a. how much b. how many c. how often d. how long”

 1. ….festivals are there in your city in february
  a. how much
  b. how many
  c. how often
  d. how long
  *Giải thích: festivals là n đếm được => many
  Tạm dịch: Có bao nhiêu lễ hội ở thành phố của bạn vào tháng 2?
  #hcb

  Trả lời
 2. ….festivals are there in your city in february
  a. how much
  b. how many
  c. how often
  d. how long
  ⇒Từ cần điền là how “how many
  Dựa vào nghĩa của câu nên loại  c d,còn a và b thì dựa vào Danh từ đứng sau nó “festivals” nên chọn b
  Dịch :Có bao nhiêu lễ hội ở thành phố của bạn vào tháng 2?
  $\textit{HT}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới