Fill in the blanks with the words into brackets using will/ be going to 3. My parents _________________ (be) very proud, I ha

Fill in the blanks with the words into brackets using will/ be going to
3. My parents _________________ (be) very proud, I have passed all the exams
4. I _________________ (take) the kids to the mountains this winter
5. Look at the clouds, it _________________ (rain); you should take an umbrella
6. Theres a knock at the door; that _________________ (be) the postman
7. She _________________ (meet) them at 6.00 pm
8. That _________________ (will be) the book you are looking for
9. Sally is a big girl now, we _________________ (buy) her a scooter
10. There _________________ (be) a gate

2 bình luận về “Fill in the blanks with the words into brackets using will/ be going to 3. My parents _________________ (be) very proud, I ha”

 1. Answer:
  3. will be
  4. am going to take
  5. is going to rain
  6. will be
  7. is going to meet
  8. will be
  9. are going to buy
  10. will be
  =====
  + Cấu trúc:
  – Thì Tương lai đơn:
  (+) S + will + V
  (-) S + won’t + V
  (?) Will + S + V?
  – Thì Tương lai gần:
  (+) S + am/is/are + going to + V
  (-) S + am/is/are + not + going to + V
  (?) Am/Is/Are + S + going to + V?

  Trả lời
 2. Fill in the blanks with the words into brackets using will/ be going to
  3. My parents _______wil be__________ (be) very proud, I have passed all the exams
  4. I ___________am going to______ (take) the kids to the mountains this winter
  5. Look at the clouds, it ______is going to rain___________ (rain); you should take an umbrella
  6. Theres a knock at the door; that __________is going to be_______ (be) the postman
  7. She ________is going to meet_________ (meet) them at 6.00 pm
  8. That ______is going to be___________ (will be) the book you are looking for
  9. Sally is a big girl now, we _______will buy__________ (buy) her a scooter
  10. There __________is going to be_______ (be) a gate  
  Cấu trúc chung:
  -S+ will + V ( NGUYÊN THỂ ): AI ĐÓ SẼ LM J, điều đó chỉ tính sẽ xảy ra trong tương lai khả năng xảy ra thấp hơn cấu trúc :S + TOBE ( AM/ IS A/ ARE) + GOING TO + V ( NGUYÊN THỂ )
  -S + TOBE ( AM/ IS A/ ARE) + GOING TO + V ( NGUYÊN THỂ ): ai đó quyết định lm điều j, điều đó đã được dự địn, lên kế hoạch hoặc đưa ra 1 cách có căn cứ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới