find the word which has a different sound in the part underlined. 1. a. amAzing b. gAte c. plAy

find the word which has a different sound in the part underlined.
1. a. amAzing b. gAte c. plAy d. pArent
2. a. confIdent b. kInd c. nIce d. relIable
3. a. sUbject b. mUsic c. stUdy d. lUnch
4. a. Psychology b. Positive c. Patient d. Present
5. a. Book b. Beautiful c. Butterfly d. Professional
CHỮ ĐƯỢC GẠCH LÀ NHỮNG CHỮ MÌNH VIẾT HOA ĐÓ NHA

2 bình luận về “find the word which has a different sound in the part underlined. 1. a. amAzing b. gAte c. plAy”

 1. 1, D (phát âm /eə/ còn lại /eɪ/)
  2, A (phát âm /ɪ/ còn lại /aɪ/)
  3, B (phát âm /ju:/ còn lại /ʌ/)
  4, A (phát âm câm còn lại /p/)
  5, D (phát âm /p/ còn lại /b/) 

  Trả lời
 2. Bài làm:
  1. D
  → D phát âm là /eə/ còn lại là /eɪ/
  2. A
  → A phát âm là /i/ còn lại là /ai/
  3. B
  → B phát âm là /ju:/ còn lại là /ʌ/
  4. A 
  → A phát âm là âm câm còn lại là /p/
  5. D
  → D phát âm là /p/ còn lại là /b/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới