Gạch chân dưới lỗi sai và sửa lại : `-` I made a cake. That why my hands are covered with flour

Gạch chân dưới lỗi sai và sửa lại :
`-` I made a cake. That why my hands are covered with flourViết một bình luận

Câu hỏi mới