Giúp mik nha !!!! 1. a / future / like / hed / be / pilot / the / in / to =>…………………………………………

Giúp mik nha !!!!
1. a / future / like / hed / be / pilot / the / in / to =>………………………………………………………………………………………
2. want / Tom / Mary / and / glasses / two / of / water .
=>………………………………………………………………………………………
3. sister / My / going / is / to / live / country. / the / in
=>……………………………………………………………………………………….
4.Lans house / smaller / is / house. / my / than
=>……………………………………………………………………………………….

2 bình luận về “Giúp mik nha !!!! 1. a / future / like / hed / be / pilot / the / in / to =>…………………………………………”

 1. 1. He’d like to be a pilot in the future
  Dịch: Anh ấy muốn làm một phi công trong tương lai
  Cấu trúc: S + would like + to + V0 + …
  Ví dụ: I would like to be a doctor in the future
  2. Tom and Mary want two glasses of water
  Dịch: Tom và Mary muốn 2 cốc nước lọc
  Cấu trúc: S ( số nhiều ) + V- inf + O
  Giải thích: vì nước ( water ) là danh từ không đếm được nên ta phải sử dụng cụm danh từ là two glasses of water
  3. My sister is going to live in the country
  Dịch: Chị gái tôi dự định sẽ sống ở một quốc gia
  Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn: S + am / is / are + going to + O
  Ví dụ: I am going to try this month
  4. Lan’s house is smaller than my house
  Dịch: Nhà của Lan nhỏ hơn nhà của tôi
  Cấu trúc so sánh hơn đối với tính từ ngắn: S1 + am / is / are + adj-er + than + S2
  Ví dụ: Peter is taller than Mian
  @Lily123

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  1 He’d like to be a pilot in the future
  – Dịch : Anh ấy muốn trở thành một phi công trong tương lai
  – S + would + like + to + V_0 + ….
  2 Tom and Mary want two glasses of water
  – Dịch : Tom và Mary muốn hai cốc nước
  – S + want + N + …
  3 My sister is going to live in the country
  – Dịch ; Em gái tôi sẽ sống ở quốc gia/đất nước
  – S + am/is/are + going to + V_0 : Dự định 
  4 Lan’s house is smaller than my house
  – Dịch ; Nhà Lan nhỏ hơn nhà tôi
  – Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn : S_1 + tobe + adj-er + than + S_2
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới