Giúp mik vs! Cảm ơn. Where is your house?Describe it.(60 words) Gợi ý: How many floors? Vị trí của các phòng ( ko liệt kê đồ

Giúp mik vs! Cảm ơn.
Where is your house?Describe it.(60 words)
Gợi ý: How many floors?
Vị trí của các phòng ( ko liệt kê đồ trong phòng nhé)Viết một bình luận

Câu hỏi mới