giúp mình bài này với pls đề bài chia động từ ở thì quá khứ đơn 1.which _______(you/like)? 2.what _______(he/do) at the week

giúp mình bài này với pls
đề bài chia động từ ở thì quá khứ đơn
1.which _______(you/like)?
2.what _______(he/do) at the weekend ?
3.what_______(you/buy) yesterday ?
4.______(you/have) a good holiday ?
5.what time______(he/get up) yesterday ?

2 bình luận về “giúp mình bài này với pls đề bài chia động từ ở thì quá khứ đơn 1.which _______(you/like)? 2.what _______(he/do) at the week”

 1. 1. Which did you like ( you/like ) ?
  2. What did he do ( he/do ) at the weekend ?
  3. What did you buy ( you/buy ) yesterday ?
  4. Did you have ( you/have ) a good holiday ?
  5. What time did he get up ( he/get up ) yesterday ?
  Kiến thức cần nhớ :
  Thì quá khứ đơn với động từ thường :
  Thể khẳng định
  Cấu trúc: S + V2/ed +…
  Trong đó: 
  (Subject): Chủ ngữ
  V2/ed: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)
  Thể phủ định
  Cấu trúc: S + did not + V (nguyên mẫu)
  Lưu ý: did not = didn’t
  Thể nghi vấn :
  Câu hỏi Yes/ No question
  Cấu trúc: Did + S + V (nguyên thể)?
  Trả lời: Yes, S + did./No, S + didn’t.
  Câu hỏi WH- question
  Cấu trúc: WH-word + did + S + (not) + V (nguyên mẫu)?
  Trả lời: S + V-ed +…
  $\text{#Xuka2k10}$

  Trả lời
 2. 1. did you like
  2. did he do 
  3. did you buy
  -> Dạng câu hỏi Wh-question 
  – Chia trợ động từ did (Thì QKĐ) 
  4. Did you have
  -> Dạng câu hỏi Yes/No-question
  – Chia trợ động từ did (Thì QKĐ) 
  5. did he get up
  -> Dạng câu hỏi Wh-question 
  – Chia trợ động từ did (Thì QKĐ) 
  #Gao

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới