Giúp mình với ạ! 1. Look! He ______________ (listen) to us. 2. Right now, I (study) _______________ at a community college i

Giúp mình với ạ!
1. Look! He ______________ (listen) to us.
2. Right now, I (study) _______________ at a community college in Boston.
3. Every evening, the old man (take) ______________ his dog out for a walk.
4. My mum is at the shop. She ______________ (buy) a new dress.
5. My mother (work) ________________ as a teacher in an elementary school.
6. He usually (ride) ________________ his bicycle around the lake near his house.
7. I (look) __________________ for a job at the moment.
8. We ______________ (meet) in Berlin each year.
9. We ______________ (go) to discos on Fridays.
10. Math (be)______________ a compulsory subject in most schools.

1 bình luận về “Giúp mình với ạ! 1. Look! He ______________ (listen) to us. 2. Right now, I (study) _______________ at a community college i”

 1. 1 . is listening 
  – Trong câu có ”Look!” -> chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là He đi với be là is
  2 . am studying 
  – Trong câu có ”Right now” -> chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là I đi với be là am 
  3 .   takes 
  – Trong câu có ”every evening”   ->   chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es 
  – The old man – chủ ngữ số ít   ->   động từ take thành takes 
  4 .   is buying 
  – Diễn tả về   1   hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói   ->   chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là She đi với be là is 
  5 . works
  – Diễn tả về 1 sự thật rằng ” Mẹ của tôi làm giáo viên ở một trường tiểu học” -> chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es 
  – My mother – chủ ngữ số ít -> động từ work thành works 
  6 . rides 
  – Trong câu có ”usually” -> chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es 
  – Chủ ngữ là He + Vs/es
  7 . am looking 
  – Trong câu có ”At the moment’ -> chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là I đi với be là am 
  8 . meet 
  – Trong câu có ”each year” ( mỗi năm ) -> chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es 
  – Chủ ngữ là We + V nguyên mẫu 
  9 . go 
  – Diễn tả về 1 thói quen của ai đó -> chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es 
  – Chủ ngữ là We + V nguyên mẫu 
  10 . is 
  – Cấu trúc thì hiện tại đơn với tobe : S + is / am / are + ( not ) + … 
  – Math – danh từ số ít -> dùng be là is

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới