GIÚP VỚI Ạ ! a ) A . arr$\underline{i}$ ve B . r$\underline{i}$de C . dr$\underline{i}$ve D . d$\underline{i}$fficult b ) A

GIÚP VỚI Ạ !
a )
A . arr$\underline{i}$ ve
B . r$\underline{i}$de
C . dr$\underline{i}$ve
D . d$\underline{i}$fficult
b )
A . p$\underline{u}$t
B . c$\underline{u}$t
C . s$\underline{u}$n
D . l$\underline{u}$nchViết một bình luận

Câu hỏi mới