hair / face / eyes / has / a / round / short / blue / black / Mr. pike / and / , / . / giải giúp mik với ạ mai mik nộp bài r:

hair / face / eyes / has / a / round / short / blue / black / Mr. pike / and / , / . /
giải giúp mik với ạ mai mik nộp bài r:(
Viết một bình luận