Hãy sử dụng từ trong ngoặc để viết lại các câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó VD:Do you get up before 9.m? (always) – Do you

Hãy sử dụng từ trong ngoặc để viết lại các câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó
VD:Do you get up before 9.m? (always)
– Do you always get up before 9 a.m.?
-Yes, I do
1.Are you ill in the winter? (often)
2. Do you laugh a lot? (every day)
3. Does your mum have a massage to relax? (sometimes)
4. Have you got food in your schoolbags? (always)
5. Do you do exercice? (often /after school
7. Are you tired? (usually/in the morning)
7. Is it Ok to eat meat? (Twice a day)
Bạn nào trả lời nhanh và đúng mik sẽ cho 5 sao nha

1 bình luận về “Hãy sử dụng từ trong ngoặc để viết lại các câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó VD:Do you get up before 9.m? (always) – Do you”

 1. 1. Are you often ill in the winter?
  – Yes, I am (chủ ngữ “I” đi với tobe “am”) 
  2. Do you laugh a lot every day?
  – Yes, I do (Chủ ngữ I đi với TDT “Do”) 
  ( ? ) Do/Does + S + V-inf + O?
  ANS: Yes, S + do/does
            No, S + don’t/doesn’t 
  3. Does your mum sometimes have a massage to relax?
  – No, she doesn’t (Chủ ngữ she là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít -> Đi với TDT Does) 
  4. Have you always got food in your schoolbags?
  – Yes, I have (Chủ ngữ “I” đi với “have” – V-inf) 
  5. Do you often do exercise after school?
  – Yes, I do 
  7. Are you usually tired in the morning?
  – No, I am not 
  8. Is it ok to eat meat twice a day? 
  – Yes, it is 
  ( ? ) Am/Is/Are + S + N/adj/… + O?
  ANS: Yes, S + am/is/are 
             No, S + am not/isn’t/aren’t 
  – Vị trí của các trạng từ ngắn (Thì HTD) – Trạng từ chỉ tần suất như: always, usually, often, somtimes, … -> Trong câu nghi vấn thì sẽ đứng giữa chủ ngữ và động từ/danh từ/tính từ chính.
  – Vị trí của các trạng từ dài (Thì HTD) – Có 2 tiếng trở lên
  – VD: every + time, in the morning/afternoon/…, once/twice/… + a + day/month/year/…, after + time. (after school: sau giờ học.) -> Trong câu nghi vấn, vị trí của các trạng từ này luôn là cuối câu. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới