Hãy viết đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về thời tiết của Việt Nam

Hãy viết đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về thời tiết của Việt Nam

1 bình luận về “Hãy viết đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về thời tiết của Việt Nam”

  1. The weather in Vietnam is usually divided into 4 seasons: Spring, Summer, Autumn, and Winter in the North. And divided into 2 seasons: rainy season and dry season in the South. The weather is very pleasant in spring and autumn but extremely hot in summer and quite cold in winter. On the other hand, the rainy season in Vietnam rains a lot, even causing floods, but in the dry season, the weather is hot and there may be drought. In short, the weather of Vietnam is extremely diverse and divided by regions.
    Dịch:
    Thời tiết ở Việt Nam thường chia làm 4 mùa: Xuân , Hạ, Thu, Đông ở miền Bắc. Và chia làm 2 mùa: mùa mưa và mùa khô ở miền Nam. Thời tiết vô cùng dễ chịu vào mùa Xuân và mùa Thu nhưng vô cùng nóng vào mùa Hè và khá lạnh vào mùa Đông. Mặt khác thì mùa mưa ở Việt Nam mưa rất nhiều, thậm chí còn gây ra lũ lụt nhưng mùa khô thì thời tiết nóng, có thể còn xảy ra hạn hán. Tóm lại, thời tiết của Việt Nam vô cùng đa dạng và chia theo từng vùng miền.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới