He (look)………….for his glasses.

He (look)………….for his glasses.

2 bình luận về “He (look)………….for his glasses.”

 1. \text{Giới từ for sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành}
   \text{Chủ ngữ là He tobe quá khứ là was và động từ quá khứ thành looked}
  ⇒ \text{Cấu trúc : S + was/were + V_pt(II) + O}
  \text{Điền là was looked}

  Trả lời
 2. $\text{He was looked for his glasses}$
  $\text{⇒ Điền từ was looked}$
  $\text{Có sử dụng giới từ (for) là thì hiện tại hoàn thành}$
  $\text{⇒ Công thức}$
  $\text{→ S + was/were + V _pt (II) + O}$
  $#ZiiiiOvO$
  $#<3$

  Trả lời

Viết một bình luận