heavy, men, latter, hence, bell, happy, pleasure, snack, extend, pants, gel, bag, cheque, draught, narrow, have, dead, shell,

heavy, men, latter, hence, bell, happy, pleasure, snack, extend, pants, gel, bag, cheque, draught, narrow, have, dead, shell, hell, black, hand, drag, ten, bag, bread là /e/ hay là /ae/Viết một bình luận

Câu hỏi mới