-Hiện Tại Đơn Her friends (live) near here? -Hiện Tại Tiếp Diễn Mai (study) English now ? Her classmate (work) with her?

-Hiện Tại Đơn
Her friends (live) near here?
-Hiện Tại Tiếp Diễn
Mai (study) English now ?
Her classmate (work) with her?Viết một bình luận

Câu hỏi mới