Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 1. What __________________ (you, wait) for?

Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn.
1. What __________________ (you, wait) for?
2. Their students __________________ (not try) hard enough in the competition.
3. All of Jacks friends __________________ (have) fun at the concert right now.
4. My children __________________ (travel) around Asia now.
5. My little brother __________________ (drink) milk.
6. Listen! Our teacher __________________ (speak).

2 bình luận về “Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 1. What __________________ (you, wait) for?”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  1. are you waiting
  2. aren’t trying
  3. are having
  4. are travelling
  5. is drinking
  6. is speaking
  * Thì HTTD: diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói
  (+) S + am/is/are + V-ing
  (-) S + am/is/are + not + V-ing
  (?) Am/Is/Are + S + V-ing?
  – Dấu hiệu: Listen!, now,…

  Trả lời
 2. 1. are you waiting
  2. aren’t trying
  3. are having
  4. are travelling
  5. is drinking
  6. is speaking
  -> Cấu trúc thì Hiện tại tiếp diễn:
  (+) S + am/is/are + V_ing
  (-) S + am/is/are + not + V_ing
  (?) Am/Is/Are + S + V_ing?
  + Chủ ngữ: I -> tobe “am”
  + Chủ ngữ: They/ we/ you/ N(số nhiều) -> tobe “are”
  + Chủ ngữ: It/ she/ he/ N(số ít) -> tobe “is”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới