How many languages Hoa (speak)……………? -Well,two languages she always (borrow)……….my bike my english class (sta

How many languages Hoa (speak)……………? -Well,two languages
she always (borrow)……….my bike
my english class (start)……….at 7.15
Look,sombody(climb)………up the tree
you (like) ….music?

2 bình luận về “How many languages Hoa (speak)……………? -Well,two languages she always (borrow)……….my bike my english class (sta”

 1. [ ↓ ]
  1. How many languages \text{…does…} Lan \text{…speak…} ?
  – Wh/ H Question … + TĐT + S + V- infi ?
  2. She \text{…is…} always \text{borrowing} my bike .
  – Dùng HTTD với ‘ always ‘ để diễn tả thói quen xấu .
  @ S + tobe + always + V- ing .
  3. My English class \text{…starts…} at 7.15 .
  – Diễn tả lịch trình => Dùng HTĐ
  4. Look, sombody \text{…is climbing…} up the tree .
  – Dùng HTTD vì có ‘ Look ‘
  – Somebody/ Someone/ … là S chỉ số ít -> Dùng tobe ‘ is ‘
  5. \text{..Do…} you \text{..like..} Music ?
  – Dùng HTĐ hỏi về sở thích .
  @ Do/ Does + S + V- infi ?

  Trả lời
 2. Answer:
  1. does Hoa speak
  2. borrows 
  3. starts
  4. is climbing
  – Động từ ở câu này chia ở thì Hiện tại tiếp diễn vì có dấu hiệu ‘Look”
  + Cấu trúc: S + am/is/are + V_ing
  – sombody là danh từ số ít -> dùng tobe “is”
  5. Do you like
  =========
  + Cấu trúc thì Hiện tại đơn:
  – với động từ thường:
  (+) KĐ: S + Vs/es
  (-) PĐ: S + don’t/doesn’t + V_nguyên mẫu
  (?) NV: Do/Does + S + V_nguyên mẫu?
  @ Diễn tả một hành động hoặc sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên đang diễn ra trong thời gian ở hiện tại.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới