i can’t find one of my coats because you ________ it A.are wearing b. wear c. wore d. worn

i can’t find one of my coats because you ________ it A.are wearing b. wear c. wore d. worn

1 bình luận về “i can’t find one of my coats because you ________ it A.are wearing b. wear c. wore d. worn”

 1. Answer: A
  – Cấu trúc thì HTTD:
  -> S+ am/ is/ are+ V-ing
  – Can’t+ V: Không thể làm gì
  – One of+ N số nhiều: Một trong những…
  – Tạm dịch: Tôi không thể tìm thấy một trong số những cái áo vì bạn đang mặc nó.
  $@Étranger$

  Trả lời

Viết một bình luận