I. Choose the odd one out 1. A. Argentina B. English C. Korea D. Singapore 2. A. Aligator B. Chicken D. Giant D. Panther 3.

I. Choose the odd one out
1.
A. Argentina
B. English
C. Korea
D. Singapore
2.
A. Aligator
B. Chicken
D. Giant
D. Panther
3.
A. and
B. so
D. but
D. about
4.
A. goods
B. wonderful
C. exciting
D. beautiful
5.
A. they
B. his
C. her
D. me
6.
A. mine
B. us
C. them
D. him
7.
A. bear
B. wine
C. beer
D. cocktail
8.
A. Biology
B. literature
C. Physics
D. chemist
9.
A. smaller
B. younger
C. header
D. happier
10.
A. Why
B. Whom
C. Whose
D. Who

2 bình luận về “I. Choose the odd one out 1. A. Argentina B. English C. Korea D. Singapore 2. A. Aligator B. Chicken D. Giant D. Panther 3.”

 1. I.
  1.B (chỉ quốc tịch, còn lại quốc gia)
  2.D (tính từ, còn lại danh từ)
  3.D (giới từ, còn lại liên từ)
  4.A (động từ, còn lại tính từ)
  5. không có đáp án, vì:
  – A đại từ nhân xưng
  – B;C tính từ sở hữu
  – D đại từ nhân xưng làm tân ngữ
  6.A (đại từ sở hữu, còn lại đại từ nhân xưng làm tân ngữ)
  7.A (vật, còn lại thức uống)
  8.D (danh từ chỉ người, còn lại môn học)
  9.C (danh từ, còn lại tính từ)
  10.A (trạng từ quan hệ, còn lại đại từ quan hệ)

  Trả lời
 2. 1. B English
  Argentina là tên nước
      Korea là tên nước
     Singapore là tên nước
  2. C Giant
  Aligator là động vật
  Chicken là động vật
  Panther là động vật
  3. A and
  Mình ko biết giải thích
  4. A goods
  vì wonderful, exciting ,beautiful đều chỉ tính từ
  5. A they
  vì his, her, me đều chỉ 1 người
  6. B us
  vì them, him, mine chỉ 1 người
  7. A bear
  Vì bear chỉ động vật còn các cái khác chỉ đồ uống
  8. D chemist
  vì các từ khác chỉ môn học
  9. C header 
  vì các cái khác chỉ tính từ
  10. A why 
  vì các từ khác chỉ từ để hỏi của ai
  Cho mình hay nhất và 5 sao nhé

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới