I. Dùng thì hiện tại đơn để hoàn thành câu + – ? WH cho từ gợi ý: 1. They / visit / Hue / every summer.

I. Dùng thì hiện tại đơn để hoàn thành câu + – ? WH cho từ gợi ý:
1. They / visit / Hue / every summer.
2. Mai / always / watch T.V.
3. He/ study / Maths / 3 times a week.
4. Lan / be/ at home/ every Sunday evening.
II. Dùng thì quá khứ đơn để hoàn thành câu + – ? WH cho từ gợi ý
1. They / visit / Hue / yesterday.
2. Mai / watched T.V last week.
3. He / study / Maths / 3 days ago.
4. Lan/ be/ at home/ last Sunday.
Giúp mình nha. Thank!

2 bình luận về “I. Dùng thì hiện tại đơn để hoàn thành câu + – ? WH cho từ gợi ý: 1. They / visit / Hue / every summer.”

 1. – HTĐ : 
  + KĐ : S + Vs / es – S + is / am / are + adj / n
  + PĐ : S + don’t / doesn’t + V – S + isn’t / ‘m not / aren’t + adj / n
  + NV : Do / Does + S + V ? – Is / Am / Are + S + adj / n ?
  => DHNB : usually , always , often , sometimes , …
  – QKĐ :
  + KĐ : S + Ved / V2 – S + was / were + adj / n 
  + PĐ : S + didn’t + V – S + wasn’t / weren’t + adj / n
  + NV : Did + S + V ? – Was / Were + S + adj / n ?
  => DHNB : yesterday , ago , last , …
  I.
  1.
  ( + ) They visit Hue every summer
  ( – ) They don’t visit Hue every summer
  ( ? ) Do they visit Hue every summer ?
  ( Wh ) Where do they visit every summer ?
  \rightarrow Where dùng để hỏi về địa điểm
  2.
  ( + ) Mai always watches TV
  ( – ) Mai doesn’t always watch TV
  ( ? ) Does Mai always watch TV ?
  ( Wh ) What does Mai always do ?
  \rightarrow What dùng để hỏi về cái gì ( I.2 – II.1 , 2 )
  3.
  ( + ) He studies Maths 3 times a week
  ( – ) He doesn’t study Maths 3 times a week
  ( ? ) Does he study Maths 3 times a week ?
  ( Wh ) How often does he study Maths ?
  \rightarrow How often dùng để hỏi về mức độ thường xuyên
  4.
  ( + ) Lan is at home every Sunday evening
  ( – ) Lan isn’t at home every Sunday evening
  ( ? ) Is Lan at home every Sunday evening ?
  ( Wh ) Where is Lan every Sunday evening ?
  \rightarrow Where dùng để hỏi về địa điểm
  II.
  1.
  ( + ) They visited Hue yesterday
  ( – ) They didn’t visit Hue yesterday
  ( ? ) Did they visit Hue yesterday ?
  ( Wh ) What did they do yesterday ?
  2.
  ( + ) Mai watched TV last week
  ( – ) Mai didn’t watch TV last week
  ( ? ) Did Mai watch TV last week ?
  ( Wh ) What did Mai do last week ?
  3.
  ( + ) He studied Maths 3 days ago
  ( – ) He didn’t study Maths 3 days ago
  ( ? ) Did he study Maths 3 days ago ?
  ( Wh ) When did he study Maths ?
  => When dùng để hỏi về mốc thời gian ( 3 , 4 )
  4.
  ( + ) Lan was at home last Sunday 
  ( – ) Lan wasn’t at home last Sunday
  ( ? ) Was Lan at home last Sunday ?
  ( Wh ) When was Lan at home ?
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  1 They visit Hue every summer 
  2 Mai always watches T.V
  3 He studies maths 3 times a week
  4 Lan is at home every Sunday evening
  – Cấu trúc câu ở thì hiện tại đơn với động từ thường
  (+) S + V0/s/es + …
  (-) S + do/does + not + V_0 + …
  (?) Do/Does + S + V_0 + …
  – Cấu trúc câu ở thì hiện tại đơn với động từ “tobe” 
  (+) S + am/is/are + N/adj
  (-) S + am/is/are + not + N/adj
  (?) Am/is/are + S + N/adj
  II
  1 They visited Hue yesterday
  2 Mai watched T.V last week
  3 He studied Math 3 days ago
  4 Lan was at home last summer
  – Cấu trúc câu ở thì quá khứ đơn với động từ thường
  (+) S + V_(ed) / V_2 + …
  (-) S + did + not + V_0 + …
  (?) DId + S + V_0
  – Cấu trúc câu ở thì quá khứ đơn với động từ “tobe”
  (+) S + was/were + N/adj +…
  (-) S + was/were + not + N/adj + …
  (?) Was/were + S + N/adj + …
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới