I first ___________ Melbourne in 2003 A. went B. have been C. have gone D. visited 7. It must be ___________ to see elephants

I first ___________ Melbourne in 2003
A. went B. have been C. have gone D. visited
7. It must be ___________ to see elephants racing.
A. amaze B. amazed C. amazing D. amazement
8. I went to see the film ___________ feeling really tired.
A. despite B. although C. though D. even though

2 bình luận về “I first ___________ Melbourne in 2003 A. went B. have been C. have gone D. visited 7. It must be ___________ to see elephants”

 1. 6. D
  Sau “in 2023” dùng thì quá khứ đơn -> loại B, C
  Sau ô trống không có giới từ “to” -> loại A 
  7. C
  Sau tobe cần tính từ -> loại A, D
  Để miêu tả đặc điểm, tính chất của một sự vật, sự việc dùng tính từ đuôi -ing -> chọn C
  8. A
  Sau ô trống là V_ing -> loại B, C, D (vì sau các từ đó cần mệnh đề)
  despite+N/cụm N/V_ing: mặc dù…

  Trả lời
 2. 6.D
  -> in 2003 -> thì QKĐ:
  $\text{(+) S + Ved/V2}$
  – Loại A vì go phải đi với to mà trong đề không có.
  7.C
  -> tobe + adj
  -> adj-ed: miêu tả cảm xúc, cảm nhận của con người, con vật về một sự vật, hiện tượng, sự việc nào đó
  -> adj-ing: miêu tả tính cách, tính chất, đặc điểm của người, sự vật, hiện tượng.
  8.A
  -> clause + despite + V-ing/Noun Phr/Noun: mặc dù…
  -> còn lại + clause

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới