I have broken arm. a. my b. mine c. I

I have broken arm.
a. my
b. mine
c. I

1 bình luận về “I have broken arm. a. my b. mine c. I”

  1. $\text{Answer: my}$
    $\rightarrow$ Trong trường hợp này dùng tính từ sở hữu
    $\Rightarrow$ Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.
    $\text{@KimWonGi}$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới