If you (use) less paper, you (save) lots of trees

If you (use) less paper, you (save) lots of trees

2 bình luận về “If you (use) less paper, you (save) lots of trees”

 1. If you use less paper, you will save lots of trees.
  Đây là câu điều kiện loại 1. Mệnh đề if chia ở hiện tại đơn còn mệnh đề chính chia ở tương lai đơn. Nếu mệnh đề if đứng trước thì đằng sau có dấu phẩy, nếu mệnh đề chính đứng trước thì ko cần dấu phẩy. Ví dụ: If you study hard, you will get good marks.

  Trả lời
 2. Answer:
  If you use less paper, you will save lots of trees
  Dịch : Nếu bạn dùng ít giấy hơn, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều cây xanh
  GT: Cấu trúc câu điều kiện loại I
  <=> If + S + V(HTĐ), S + V(TLĐ)
  <=> S + V(TLĐ), If + S + V(HTĐ)
  color[green][@ryuzita]

  Trả lời

Viết một bình luận